2. REKLAMATIONSVILLKOR

2.1. En fysisk person som inte bedriver närings- eller yrkesverksamhet (nedan kallad Konsument) har rätt att reklamera en produkt som inte överensstämmer med avtalsvillkoren (produkten har brister) hos Aero Motors OÜ inom 2 (två) år från leveransdatumet. En reklamation måste lämnas in utan dröjsmål, dock inte senare än inom 2 (två) månader från att bristen har upptäckts. Efter att bristen har upptäckts måste Konsumenten vidta rimliga åtgärder för att bevara och skydda produkten, bl.a. inte använda en bristande produkt om produktens användning ytterligare kan försämra produktens skick.

2.2. För juridiska personer gäller tillverkarens garantitid. Aero Motors OÜ tar inget ansvar för en brist på produkten om en Köpare som bedriver närings- eller yrkesverksamhet inte har informerat Aero Motors OÜ om bristen direkt efter att bristen upptäcktes.

2.3. Köparen kan reklamera en icke-avtalsenlig produkt genom att skicka en formfri reklamationsanmälan till Aero Motors OÜ:s försäljningskontor på den adress som anges på köpehandlingen, till e-postadressen [email protected] eller genom att ringa till kundtjänsten, mån-fre på telefonnummer +46 850 927 929. Aero Motors OÜ:s svar följer samma form som reklamationen och Köparen informeras om möjlig lösning till reklamationen inom 14 dagar.

2.4. Som reklamationsunderlag och för lösning av ev. senare problem måste Köparen spara köpehandlingarna (faktura, avtal mm) vilka intygar att produkten är köpt från Aero Motors OÜ:s webbutik. Utan någon köpehandling som intygar köpet får Aero Motors OÜ lämna problemet obehandlat.

2.5. Aero Motors OÜ ansvarar inte för produktens icke-överensstämmelse med avtalsvillkoren om Köparen kände till eller borde ha känt till icke-överensstämmelsen när avtalet tecknades.

2.6. Om produkten inte överensstämmer med avtalsvillkoren får Köparen kräva att Aero Motors OÜ åtgärdar eller byter ut produkten om det är möjligt och inte orsakar Aero Motors OÜ orimliga kostnader eller olägenheter jämfört med andra möjliga rättsskyddsmedel, bl.a. med tanke på sakens värde, vikten av icke-överensstämmelsen och Köparens möjligheter att utan större olägenheter skaffa en produkt som överensstämmer med avtalsvillkoren från annat håll. Aero Motors OÜ får, i stället för att åtgärda produkten, byta ut produkten mot en annan produkt som överensstämmer med avtalsvillkoren.

2.7. Aero Motors OÜ ansvarar inte för brister som har uppkommit:

2.7.1. till följd av att Köparen har varit vårdslös eller oaktsam;

2.7.2. till följd av att produkten har använts icke-ändamålsenligt eller på ett oegentligt sätt;

2.7.3. till följd av att produkten har lagrats på ett oegentligt sätt;

2.7.4. p.g.a. produktens naturliga slitage vid normal användning;

2.7.5. p.g.a. produktens naturliga slitage under onormalt kort användningstid om produkten har använts med betydligt större intensitet än vad som normalt kan förväntas av en vanlig köpare;

2.7.6. till följd av att produkten har monterats och ställts in på ett oegentligt sätt om Produkten har monterats i en verkstad som saknar lämpliga verktyg för Produktens montering eller om Produkten har monterats av en person som saknar nödvändig kunskap eller kvalifikation för Produktens montering;

2.7.7. till följd av bristande underhåll;

2.7.8. till till följd av en trafikolycka;

2.7.9. i samband med träning, rallytävling eller andra liknande tävlingar, terrängkörning eller annat liknande fall;

2.7.10. vid produktens användning i en tuffare miljö än vad som är tillåtet enligt tillverkarens tekniska specifikation (bl.a. extra dammig eller fuktig miljö, vid för hög eller låg temperatur eller p.g.a. bristande eller överdriven smörjning);

2.7.11. vid produktens anslutning till icke-certifierad diagnostikutrustning.

2.7.12. vid användning av tilläggsutrustning eller -komponenter från icke-certifierade utomstående tillverkare.

2.8. Vid fastställande av ansvar grundar Aero Motors OÜ sig på expertutlåtande från en av tillverkaren utsedd expert (diagnostik). Om det framgår av expertutlåtandet att bristerna beror på ovan angivna faktorer, men produkten går att reparera kan Köparen beställa en reparation som han/hon själv bekostar.

2.9. Kostnaden för expertutlåtandet (diagnostik) betalas av Köparen om inte Aero Motors OÜ är ansvarig för bristens åtgärdande på produkten och produkten inte går att reparera. Kostnaden för expertutlåtandet betalas av Köparen även ifall expertutlåtandet (diagnostiken) inte slår fast några brister på produkten och produkten uppfyller tillverkarens tekniska krav.

2.10. Om Köparen bestrider Aero Motors OÜ:s ståndpunkter måste Köparen bevisa att:

2.11. en brist (icke-överensstämmelse med avtalsvillkoren) förekommer;

2.12. bristen eller anledningen till dess uppkomst förekom redan när produkten levererades;

2.13. Aero Motors OÜ är ansvarig för bristen.

2.14. Om Aero Motors OÜ byter ut en bristande produkt mot en ny produkt får Aero Motors OÜ kräva att få behålla den bristande produkten.

2.15. Om det framgår av expertutlåtandet eller på annat sätt att Aero Motors OÜ inte är ansvarig för bristen på produkten har Aero Motors OÜ ingen skyldighet att byta ut eller åtgärda produkten eller ersätta skadan.

2.16. Oavsett vilket är Aero Motors OÜ:s ansvar begränsat till ersättning av direkt materiell skada. Aero Motors OÜ ansvarar inte för immateriell skada eller uteblivna intäkter. Ersättning som Aero Motors OÜ betalar kan aldrig överstiga det belopp som har betalats för produkten.

2.17. Reklamationsrätten omfattar inte skador som har uppkommit under transport efter att produkten har tagits emot av Köparen.

2.18. Vid lösning av ärenden angående brister på en produkt utgår Köparen och Aero Motors OÜ från reklamationsvillkoren som utgör en oskiljaktig del av försäljningsuppgörelsen och finns tillgängliga på Aero Motors OÜ:s hemsida.