Sekretesspolicy

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Villkoren för denna integritetspolicy har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 (allmän förordning om skydd av personuppgifter), lagen om skydd av personuppgifter i republiken Estland och lagstiftningen i Republiken Estland och Europeiska unionen, samt instruktionerna från Data Protection Inspectorate.

1.2. Denna integritetspolicy reglerar principerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter. Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras av den personuppgiftsansvarige kontrollant Aero Motors OÜ, registernummer 12613009, adress Pärnu mnt 139e/13, Tallinn 11317 (nedan kallad databehandlare). Aero Motors OÜ är ett företag som säljer reservdelar och tillbehör till bilar.

1.3. Aero Motors OÜ förbehåller sig rätten att vid behov ändra villkoren i integritetspolicyn genom att göra den tillgänglig på webbplatsen aeromotors.se.

1.4. För ändamålen med denna integritetspolicy är en registrerad en kund eller annan fysisk person vars personuppgifter behandlas av databehandlaren (nedan den registrerade). En kund i integritetspolicyns mening är alla som köper varor eller tjänster från databehandlarens nätbutik.

1.5. När du gör en beställning från databehandlarens onlinebutik godkänner den registrerade villkoren i denna integritetspolicy.

1.6. Genom att dela sina personuppgifter ger den registrerade databehandlaren rätt att samla in, använda och hantera personuppgifter för de ändamål som anges i integritetspolicyn, som den registrerade direkt eller indirekt delar med databehandlaren vid köp av varor eller tjänster på webbplatsen.

1.7. Databehandlaren följer de principer för personuppgiftsbehandling som anges i lagstiftningen, bland annat behandlar databehandlaren personuppgifter lagligt, rättvist och säkert.

1.8. Vid behandling och lagring av den registrerades personuppgifter genomför databehandlaren organisatoriska och tekniska åtgärder som säkerställer skydd av personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande och all annan olaglig behandling.

1.9. De personuppgifter som databehandlaren samlar in, behandlar och lagrar samlas in elektroniskt, främst vid beställning via hemsidan och via e-post, men även hos databehandlaren. Vid inlämnande av en beställning läggs den registrerades personuppgifter in av den registrerade in i databehandlarens databas och används för att uppfylla de skyldigheter som följer av köpeavtalet.

1.10. Den registrerade ansvarar för att uppgifterna som lämnas av honom är korrekta, korrekta och fullständiga. Att medvetet tillhandahålla falsk information anses vara ett brott mot integritetspolicyn. Den registrerade är skyldig att omedelbart underrätta databehandlaren om ändringar i de inlämnade uppgifterna.

1.11. Databehandlaren ansvarar inte för skador på den registrerade eller tredje part som orsakas av att den registrerade lämnar falsk information.

2. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

2.1. Databehandlaren behandlar den registrerades personuppgifter på grundval av artikel 6.1 (a), (b), (c) och (f) i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter enligt följande:

2.1.1. Punkt a) - den registrerade har gett sitt samtycke till att behandla sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;

2.1.2. Punkt b) - behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som ingåtts med den registrerade personens deltagande eller för att utföra åtgärder före avtalets ingående i enlighet med den registrerades egen begäran;

2.1.3. Punkt c) - behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla databehandlarens rättsliga skyldighet (ansvarig processor);

2.1.4. Punkt f) - behandling av personuppgifter är nödvändig i fall av ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller en tredje part, såvida inte ett sådant intresse vägs upp av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

2.2. Källan till personuppgifter och grunden för deras behandling är skapandet av en kundrelation vid registrering av en beställning i nätbutiken. Behandlingen av personuppgifter är ett villkor för avtalsförhållandet. Det är inte möjligt att köpa varor och tjänster från nätbutiken och sluta ett avtal utan att lämna personuppgifter till databehandlaren.

3. Behandling av personuppgifter

3.1. Databehandlaren behandlar följande personuppgifter om den registrerade:

3.1.1. för- och efternamn;

3.1.2. telefonnummer;

3.1.3. e-postadress;

3.1.4. leverans- och faktureringsadress;

3.1.5. betalningsmetod;

3.1.6. köphistorik;

3.1.7. bankkontonummer;

3.1.8. samtalsinspelning (när du ringer kundsupporttelefonen);

3.2. Databehandlaren ser eller behandlar inte den registrerades bankkortsuppgifter. För att göra en köptransaktion i nätbutiken hänvisas kunden till den säkra miljön hos följande tjänsteleverantör(er):

3.2.1. PayPal;

3.2.2. Paysera;

3.3. Vid betalningstillfället läggs kundens kortdata in i respektive tjänsteleverantörs databas, och uppgifterna lagras av respektive tjänsteleverantör.

3.4. Databehandlaren ansvarar inte för behandlingen av den registrerades uppgifter av nämnda tjänsteleverantör.

4. Syfte med personuppgiftsbehandling

4.1. Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

4.1.1. För- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress används för att hantera och uppfylla kundorder och leverera varor;

4.1.2. Köphistorikdata, inklusive kundens personuppgifter (ordernummer, inköpsdatum, produkt, kvantitet, kundens e-post, telefonnummer, namn) används för att få en överblick över de köpta varorna och tjänsterna, för att lösa reklamationer och uppfylla garantin skyldigheter och för att lösa alla andra frågor som rör tillhandahållandet av varor och tjänster (kundsupport);

4.1.3. Betalningsmetoddata, inklusive bankkontonummer, används för att returnera betalningar till kunden;

4.1.4. Inspelningar av kundsupportsamtal används för att bevisa de registrerades vilja i syfte att lösa tvister och för att säkerställa och utveckla bättre service.

5. Lagring av personuppgifter

5.1. Personuppgifter lagras i databehandlarens databas som finns på Hetzner Online GmbH och Zone Media OÜs servrar, vilka i sin tur är belägna på territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen eller länder som har anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5.2. Databehandlaren lagrar de registrerades uppgifter i första hand beroende på syftet med behandlingen och enligt den tidsfrist som anges för databehandlaren i lagstiftningen.

5.3. Vid köp i nätbutiken både utan kundkonto och med kundkonto lagras köphistoriken inklusive personuppgifter i sju år.

5.4. Ett inaktivt kundkonto behålls i tre år och efter det stängs kundkontot.

5.5. Vid stängning av kundkontot i nätbutiken raderas personuppgifter, förutom om sådana uppgifter behöver sparas för redovisningsändamål eller för att lösa konsumenttvister.

5.6. I händelse av tvister relaterade till betalningar och konsumenttvister kommer personuppgifter att lagras tills kravet uppfylls eller utgångsperioden går ut.

5.7. Personuppgifter som är nödvändiga för bokföring lagras i sju år.

6. Delning och utlämnande av personlig information

6.1. Databehandlaren har rätt att dela kunders personuppgifter med tredje part, såsom kundsupport på nätbutik, auktoriserade databehandlare, revisorer, transport- och budföretag, tillverkare av varor, företag som tillhandahåller överföringstjänster.

6.2. Databehandlaren förbinder sig att inte överföra kunders personuppgifter till extern tredje part, såvida inte skyldigheten att överföra personuppgifter följer av lagen.

6.3. Överföringen av personuppgifter till auktoriserade databehandlare i nätbutiken (t.ex. transporttjänstleverantör och datahosting) sker på grundval av avtal som ingåtts med nätbutiken och auktoriserade processorer. Auktoriserade personuppgiftsbiträden är skyldiga att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

6.4. Anställda i webbutiken har tillgång till personuppgifter, som kan se personuppgifter för att lösa tekniska problem relaterade till användningen av webbutiken och för att tillhandahålla kundsupporttjänster.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

7.1. Databehandlaren överför normalt inte personuppgifter till tredje land.

7.2. I händelse av att ett sådant behov uppstår överför databehandlaren personuppgifter till tredje part och/eller tredje land, endast för det ändamål och i den utsträckning som bestäms av lag, avtal, samtycke eller berättigat intresse, i enlighet med all lagstiftning som reglerar dataskydd. Om databehandlaren behöver överföra personuppgifter utanför Europeiska unionen eller territorier motsvarande dem, enligt artikel 45 i personuppgiftsförordningen, är behovet av att garantera en likvärdig nivå av personuppgiftsskydd utanför EU:s gränser åtminstone vid samma nivå som det är inom EU:s gränser. I det fall att, så vitt vi vet, nivån på personuppgiftsskyddet inom destinationslandets territorium inte är likvärdig med den nivå som gäller inom EU:s territorium kommer vi att meddela dig detta skriftligen via e- mail, och du kommer att kunna ge en motsvarande bekräftelse för överföring eller förbud mot överföring av dina data.

8. Besöka webbplatsen för databehandlaren aeromotors.se

8.1. Webbplatsen för databehandlaren aeromotors.se använder cookies. En cookie är ett litet textblock med data i den registrerades webbläsare, som webbsidan skickar till cookiefilen på den registrerades enhet.

8.2. Databehandlaren använder följande cookies:

8.2.1. Nödvändiga cookies, inklusive funktionella cookies - cookies är nödvändiga för att webbplatsanvändaren ska kunna surfa på webbplatsen och använda dess funktioner.

8.2.2. Analytiska och statistiska cookies - nödvändiga i synnerhet för att ge en bättre användarupplevelse när du besöker webbplatsen, för att säkerställa att webbplatsen fungerar bättre och för att utveckla den, och för att hålla reda på statistiken över besök på webbplatsens olika sidor.

8.3. Den registrerade kan alltid själv bestämma om han vill tillåta cookies i webbläsaren eller inte. Om den registrerade inte vill ha cookies kan den registrerade ställa in sin webbläsare så att den automatiskt inaktiverar cookies eller meddelar honom varje gång en webbplats ber om tillåtelse att lägga till en cookie. För att göra nödvändiga legaliseringar måste du granska hjälpfunktionen för din enhets webbläsare.

8.4. Om den registrerade inte vill att cookies ska lagras på sin enhet kan de blockeras i inställningarna för sin webbläsare.

8.5. Observera att besök på databehandlarens webbplats även är möjligt genom att inaktivera användningen av cookies, men det kan ändå hända att vissa tjänster eller vissa delar av webbplatsen inte fungerar som förväntat. Att vägra cookies kan begränsa möjligheterna att använda webbplatsen.

8.6. Det bör också noteras att webbplatsen även innehåller länkar till andra webbplatser, och databehandlaren är inte ansvarig för att dela data på andra webbplatser eller för andra webbplatsers integritetspolicy.

9. Videospårning

9.1. När du besöker databehandlaren på dess adress, vänligen ta hänsyn till att 24/7 videoövervakningsutrustning (säkerhetskameror) används i databehandlarens territorium och byggnader.

9.2. Säkerhetskameror används i syfte att skydda databehandlarens egendom och, om nödvändigt, för att lösa kundklagomål, inklusive anspråk eller tvister relaterade till kundtransaktioner.

9.3. Säkerhetskamerainspelningar lagras i genomsnitt 2 månader och inte längre än 6 månader.

9.4. Upptagningar kan sparas längre om ett förfarande har inletts innan inspelningarna raderas eller det finns ett uppenbart behov av att inleda ett förfarande för att utreda ett begått brott eller annan händelse, i samband med vilken det är nödvändigt att lagra inspelningen för längre lagring period. I det här fallet kommer relevant data att lagras till slutet av proceduren.

9.5. Användningen av videoövervakning inom databehandlarens territorium och lokaler kommer att meddelas med en motsvarande skylt.

9.6. Databehandlaren har rätt att vidarebefordra de insamlade uppgifterna till brottsbekämpande myndigheter, statliga och lokala myndigheter.

9.7. Databehandlaren överför inspelningarna av videoövervakningssystemet endast på begäran av den myndighet som lagför brottet i enlighet med lagen i brottmål och om inspelningarna är tillgängliga.

10. Spela in telefonsamtal till kundsupport

10.1. Dataprocessorn spelar in inkommande samtal till kundsupporttelefonen. Samtal spelas in baserat på den registrerades samtycke, det vill säga den registrerade informeras om inspelningen av samtalet innan samtalet påbörjas och den registrerade kan när som helst avbryta samtalet och kontakta databehandlaren via e-post på < a href="mailto:[email protected]">[email protected].

10.2. Databehandlaren behandlar samtalsinspelningar för att bevisa de registrerades vilja i syfte att lösa tvister och, som ett resultat, för att säkerställa och utveckla kundsupport av bättre kvalitet.

10.3. Inspelningarna av databehandlarens kundsupportsamtal sparas i 30 kalenderdagar.

11. Den registrerades rättigheter

11.1. Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av dennes personuppgifter. Den registrerade har rätt att ta del av sina personuppgifter, som databehandlaren har och behandlar om honom. Kunder som har ett kundkonto kan se sina personuppgifter i nätbutikens användarprofil, oregistrerade kunder kan skicka in en förfrågan relaterad till sina personuppgifter genom kundsupport genom att skicka en motsvarande förfrågan via e-post [email protected].

11.2. När du begär dina personuppgifter har databehandlaren rätt att verifiera din identitet i förväg.

11.3. Den registrerade har rätt att komplettera eller korrigera felaktiga uppgifter.

11.4. Om databehandlaren behandlar den registrerades personuppgifter på grundval av den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla samtycket.

11.5. Den registrerade har rätt att radera personuppgifter. För att radera personuppgifter måste du kontakta kundsupport via e-post ([email protected]). Begäran om radering kommer att besvaras senast inom en månad, och dataraderingsperioden kommer att anges. I svaret på begäran kommer även de personuppgifter som inte kan raderas på grund av den lagliga lagringsskyldigheten att listas vid behov.

11.6. Om den registrerade finner att det har skett en kränkning av personuppgiftsbehandlingen med avseende på dennes uppgifter eller att databehandlaren har kränkt dennes rättigheter vid behandling av personuppgifter, har denne rätt att när som helst ansöka om skydd för sina rättigheter till European Data Protection Board (EDPB).